Over ons

Initiatief

Nel Verbree is initiatiefneemster van dit project. Nel woont en werkt al bijna 30 jaar in Nicaragua en leidt het project ter plekke. Nel biedt de buitenschoolse activiteiten aan op haar eigen kleinschalige vakantiepark Villas Vista Masaya en bekostigt de activiteiten deels uit de opbrengsten van haar acht vakantiehuisjes.

Uiteraard is meer hulp zeer welkom. Hoe meer donaties, hoe meer activiteiten er mogelijk zijn. Wilt u een gift doen? Neem dan contact op met Nel Verbree via villasvistamasaya@gmail.com. Uiteraard kunt u ook mailen als u meer wilt weten over het project, de buitenschoolse activiteiten en/of Villas Vista Masaya. Voor meer informatie over Villas Vista Masaya kunt u ook kijken op villasvistamasaya.com.

Bestuur
Het bestuur van Juntos con el Campo bestaat uit: 
Cressida Esmann-Hakvoort (voorzitter)
Natasja Verbree (secretaris)
Jeanette Hendriks (penningmeester)

Contact 
Tel. +31 (0) 456 573442
juntosconelcampo20@gmail.com

KvK-nummer: 80533213
IBAN: NL24 BUNQ 2080 0025 46
RSIN: 861704976

U kunt ons financieel steunen door uw donaties over te maken op IBAN nummer NL24 BUNQ 2080 0025 46 tnv Stichting Juntos con el Campo. De Stichting is een ANBI-instelling, zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Hoofdlijnen Beleidsplan van de stichting Juntos con el Campo

De stichting zal de buitenschoolse activiteiten ondersteunen van het vakantiepark Villas vista Masaya (VVM) in het buurtschap Nimboja van Masatepe in Nicaragua binnen het kader van de algemene doelstelling.

De actieve ondersteuning aan deze sociale activiteiten van het bedrijf Villas vista Masaya past volgens de oprichters binnen de algemene doelstelling, die luidt:

 1. De stichting heeft ten doel: 

Kansen te bieden aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan waar respect is voor het milieu en gelet wordt op de duurzaamheid van hetgeen bereikt wordt en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting wil dit bereiken binnen het kader van de algemeen geformuleerde activiteiten, te weten:

a. Het steunen en begeleiden van initiatieven die gericht op een meer menswaardig bestaan waar respect is voor het milieu en gelet wordt op de duurzaamheid van hetgeen bereikt wordt

b. Het inzamelen van fondsen voor (een) welomschreven project(en) en het zoeken van middelen bij, of samenwerking met organisaties die deze initiatieven willen steunen, waardoor in eerste instantie de buitenschoolse activiteiten voor kinderen uitgevoerd kunnen worden uit het buurtschap Nimboja in de stad Masatepe in Nicaragua  

c. Het informatie verschaffen in Nederland over de concrete initiatieven die ondersteund worden;

Werkzaamheden van de stichting

De stichting ziet het als haar taak om voor het concrete project buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren in het buurtschap Nimboja e.o. donaties en subsidies van individuen, groepen en organisaties te werven met het doel dat hier onder genoemde activiteiten ter plekke kunnen worden uitgevoerd en uitgebreid. 

De stichting werkt zonder winstoogmerk, haar bestuurders zijn onbezoldigd en bij ontbinding zal het overschot na vereffening worden uitgekeerd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting Juntos con el Campo of van een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

Welke activiteiten worden ondersteund?

 1. De bouw en inrichting van het activiteitencentrum met de naam Juntos con el Campo met de daarbij noodzakelijke voorzieningen en inventaris voor uitvoering van bijscholingsactiviteiten van kinderen en jongeren. Gelijktijdig zal het coördinatieteam de mogelijke deelnemers en deelneemsters thuis bezoeken om informatie te geven, om vragen te beantwoorden en te peilen waar de prioriteiten liggen bij de geïnteresseerden.
 • In dit activiteitencentrum Juntos con el Campo zullen bijscholingsactiviteiten worden aangeboden aan kinderen en jongeren uit het buurtschap Nimboja e.o., te weten
  • Bijscholing in begrijpend lezen, schrijven en rekenen en aanbieden van Engelse les
  • Sportactiviteiten 
  • Oriëntatie beroepskeuze en vaardigheidsscholing, waaronder naaien, computerles, tuinbouw, toerisme en koken 
  • Creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en muziek

Daarnaast heeft het coördinatieteam van het vakantiepark Villas vista Masaya de opdracht om te onderzoeken of er een peuterspeelzaal kan worden opgezet in de ochtend en activiteiten voor volwassenen om zo optimaal gebruik te maken van het te bouwen activiteitencentrum. Bij de peuterspeelzaal zullen de ouders actief worden betrokken, om zo de ouders te activeren om meer met hun kinderen te spelen en om kinderen in deze leeftijd te activeren om samen te spelen. 

De inhoud van de activiteiten is gericht om de deelnemers en deelneemsters te stimuleren de basisschool en indien mogelijk het voortgezet onderwijs af te maken en passend werk te vinden, maar ook aan de peuters en ouders, omdat de peuters hun leergierigheid en hun aanleg aan te wakkeren.

Taken van het coördinatieteam van het vakantiepark Villas vista Masaya (VVM)
Het coördinatieteam van het vakantiepark Villas vista Masaya (VVM), bestaande uit drie personen, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Dit team stelt de prioriteiten vast van de activiteiten in het project op basis van de wensen van de kinderen, jongeren en hun ouders en de financiële mogelijkheden op het moment van uitvoering. Zij start haar werkzaamheden met een huis-aan-huis bezoek om te inventariseren waar de prioriteiten liggen van de doelgroep en overlegt met het docententeam van het plattelandsschooltje ter plekke. Zij stelt de jaarplannen op en maakt het verslag. Het coördinatieteam kan een beroep doen op de stichting voor inhoudelijke ondersteuning.

Het coördinatieteam trekt de deskundigen aan die de buitenschoolse activiteiten uitvoeren en is verantwoordelijk voor de begeleiding van deze deskundigen. Deze specialisten krijgen een vergoeding voor de begeleiding van de activiteiten. De deskundigen werken op basis van een tijdelijk contract waar hun taken, plichten en rechten verwoord zijn. 
Vrijwilligers(sters) van buiten en ter plekke kunnen zich aanmelden voor de uitvoering van deze activiteiten. Daar waar nodig zullen leden van het bestuur van de stichting betrokken zijn bij de voorbereiding van de vrijwilligers(sters). Het coördinatieteam ziet toe op een passende taakverdeling tussen deskundigen en vrijwilligers.

Het coördinatieteam doet verslag over de activiteiten naar de stichting Juntos con el Campo en maakt het activiteitenplan, de planning en vervolgens de financiële verantwoording, de evaluatie en het jaarplan. Het coördinatieteam heeft de leiding over de participatieve evaluatie van de activiteiten en op basis van deze evaluatie stelt ze een nieuw activiteitenplan op voor het daarop volgende jaar. Dit gebeurt met de specialisten, de deelnemers en de betrokken ouders en ook in coördinatie met het docententeam ter plekke om te kunnen vaststellen of de huidige koers voortgezet moet worden of dat er wijzigingen in aangebracht moeten worden.

Het vakantiepark Villas vista Masaya is verantwoordelijk voor het onderhoud van het activiteitencentrum. Ze stelt een percentage van de winst uit huuropbrengsten ter beschikking voor de activiteiten en het onderhoud van het gebouw en de inventaris en het bedrijf stelt gratis een afgebakend stuk terrein aan de openbare weg ter beschikking, waar het activiteitencentrum wordt gebouwd en waar de bijscholingsactiviteiten zullen plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het bedrijf VVM en de stichting Juntos con el Campo. De overeenkomst heeft een termijn van tien jaar of korter, wanneer de stichting wordt ontbonden. De overeenkomst wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden na afloop van deze eerste termijn voor tenminste nog twee termijnen van tien jaar. In de overeenkomst staat nadrukkelijk vermeld dat het centrum en de grond alleen gebruikt wordt als accommodatie met activiteiten voor de bewoners van het buurtschap en haar omgeving, die gericht zijn op een meer menswaardig bestaan waar respect is voor het milieu en gelet wordt op de duurzaamheid van hetgeen bereikt wordt. 

Informatie over het vakantiepark Villas vista Masaya
Tot midden 1996 begonnen en ontwikkelden de eigenaren van het park een stichting in Nederland, waarbij ze hun diensten aanboden op het terrein van agrarische ontwikkelingssamenwerking naar boerenorganisaties en coöperaties in landen in ontwikkeling.  Deze stichting is later opgegaan in het huidige Agriterra in Nederland.

Daarna werkten de eigenaren in Nicaragua op contractbasis, eerst in het departement Chontales en later als adviseur in landelijke structuren van rurale ontwikkeling en stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua, waarbij ervaring werd opgedaan in de bedrijfscultuur van Nicaragua. Vanwege de schoonheid van het land en de ervaringen die ze hadden opgedaan in hun werk, besloten ze hun spaargeld, kennis en ervaring in te zetten in het ontwikkelen van een eigen toeristische sociale onderneming. Ze kochten twee boerderijen naast elkaar in het buurtschap Nimboja ten noorden van de stad Masatepe, waarbij uit de eigendomspapieren bleek dat al in de zeventiger jaren de mogelijkheid werd onderzocht om een toeristisch bedrijf op te zetten op deze locatie vanwege de prachtige vergezichten op deze flanken van de hoogvlakte. Omdat ze besloten om in de eerste fase van de ontwikkeling van het bedrijf acht vakantiebungalows en een zwembad te bouwen voor gasten, kreeg het bedrijf de naam Villas met het zicht op Masaya. Naast de bouw startte ze gelijk met medewerkers uit het buurtschap met de bosontwikkeling, waarbij de flora en fauna weer terug kwam naar de plek, grond die daarvoor vooral was gebruikt voor de veehouderij, de bonenteelt en het verbouwen van koffie. 

Vanaf het begin werden vooral mensen uit het buurtschap gecontracteerd en al werkende werden ze verder getraind in hun specialiteit. Ook meubels en verder interieur werden gemaakt door vaklui uit Masatepe. Daarnaast ondersteunde het bedrijf twee clusters van rurale basisscholen met onderwijsmateriaal.

Nu de ontwikkeling van het park zelf niet meer de aandacht en tijd vraagt, die in de eerste fase nodig was en omdat uitbreiding van het aantal woningen geen prioriteit heeft, is een logische volgende stap om ondersteuning te bieden aan de bouw en de scholingsactiviteiten van een centrum aan de openbare weg van hun terrein voor de bewoners van het buurtschap en haar omgeving.

Akte Oprichting Stichting Juntos con el Campo

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van kinderwelzijn met respect voor natuur en milieu in Nicaragua;

b. het beschermen van natuur en milieu, daaronder begrepen de bevordering van de duurzaamheid;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het

a. steunen en begeleiden van initiatieven die gericht op een meer menswaardig bestaan van met name kinderen en jongeren, waar respect is voor het milieu en gelet wordt op de duurzaamheid van hetgeen bereikt wordt;

b. inzamelen van fondsen voor (een) welomschreven project(en) en het zoeken van middelen bij, of samenwerking met organisaties die deze initiatieven willen steunen, waardoor in eerste instantie de buitenschoolse activiteiten voor kinderen uitgevoerd kunnen worden uit het buurtschap Nimboja en omstreken in de stad Masatepe in Nicaragua

Gezien de politieke situatie in Nicaragua is gewacht met het starten van de activiteiten tot november 2022. Daarnaast heeft de Stichting pas recent een bankrekening kunnen afsluiten. Derhalve zal de eerste jaarrekening in de eerste helft van 2023 worden gepubliceerd op de website.